Commissie voor Second Opinions Adviescommissie van Mooi NH (2003 - heden)

Mooi NH, voorheen WZNH, adviseert over ruimtelijk kwaliteitsbeleid in Noord-Holland. Voor gevallen waarbij er verschil van mening bestaat over een door een lokale adviescommissie uitgebracht advies, of er sprake is van een juridische bezwaarprocedure, biedt Mooi NH de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion. De adviezen die door de Second Opinions Commissie worden uitgebracht zijn doorgaans van doorslaggevende betekenis.

Onno Vlaanderen is vanaf de oprichting de vaste voorzitter van deze commissie. De samenstelling van de commissie en de vertegenwoordigde disciplines (zoals architectuur, stedenbouw, monumentenzorg, cultuurhistorie, landschapsarchitectuur) wordt altijd afgestemd op de  voorliggende vraag.

Home > Advieswerk > Commissie voor Second Opinions